Gemeentelijke herindeling

Wij zijn voorstander van één grote, sterke en democratische Krimpenerwaardgemeente.

Ons standpunt

Een kleine gemeente als Ouderkerk kan de nieuwe taken die op gemeenten afkomen, op het gebied van werk, welzijn en zorg, niet zelfstandig uitvoeren. Samenwerking met behoud van zelfstandigheid vinden wij geen optie. De praktijk heeft geleerd dat de wil tot samenwerking in het gebied ontbreekt. Bovendien gaan samenwerkingsconstructies ten koste van de democratische controle. Daarom zijn wij voor de korte termijn voorstander van een fusie van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Deze variant is logisch gezien het verleden. In K5-verband hebben we al de zorg voor het onderwijs ondergebracht, en sociale zaken, het economisch beleid. De komende jaren neemt het aantal taken dat van het Rijk en de provincie aan gemeenten wordt overgedragen, verder toe. Zo’n nieuwe gemeente is niet alleen professioneler en aantrekkelijker voor ambtenaren en bestuurders, zij is ook veel democratischer dan het samenwerkingsverband in zijn huidige vorm. Want de inwoners van het gebied kiezen hun gemeenteraad. Zo hoort het. Als je grote bevoegdheden geeft aan een orgaan, dan hoort daar een goede democratische controle bij.

Zo’n fusie moet gepaard gaan met investeren in de kracht van de kernen die eigen dorpsraden krijgen. Wat op woonkernniveau kan worden geregeld, moet daar worden geregeld. Om het formeel te zeggen: centraal wat moet, decentraal wat kan. Wij willen de inwoners hun dorpen teruggeven.

De PvdA wil de zeggenschap over het eigen dorp leggen waar ze hoort, in het dorp zelf. Met dorpsraden, gevormd door mensen met hart voor hun dorp. Wij willen de inwoners van onze dorpen medeverantwoordelijk maken voor het bestuur. Dat verkleint de kloof tussen bestuur en burger en het zorgt bovendien voor een sterkere identiteit voor de verschillende kernen. Zodat we straks, wanneer de Krimpenerwaard één gemeente wordt, beschikken over krachtige, zelfbewuste dorpen met betrokken inwoners.

Dorpsraden die geen fopspeen zijn, geen wassen neus, maar daadwerkelijk bevoegdheden krijgen, en een budget. Die iets te zeggen hebben over het onderhoud van het openbaar groen, het organiseren van lokale activiteiten, de inrichting van een wijk of het realiseren van speelvoorzieningen en een sterk verenigingsleven en ander vrijwilligerswerk stimuleren. De gemeenteraad blijft op passende afstand en zal vooral gaan over dorpoverstijgende zaken. De dorpsraden mogen, nee: zij móeten de gemeenteraad adviseren. Gevraagd en ongevraagd. En de gemeenteraad wordt verplicht de dorpsraden in een tijdig stadium te raadplegen als het gaat om zaken die een dorp betreffen. Zo wordt het draagvlak voor beleid vergroot, evenals de betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij het openbaar bestuur.

Maar een nieuwe gemeente met een gemeentehuis dat straks ver weg staat, misschien wel op vijftien, twintig kilometer afstand, dat is toch ook niet alles? Nee, zeker niet. Gelukkig hoeven we niet zo vaak naar het gemeentehuis. En gelukkig kunnen heel veel zaken op afstand en op ieder gewenst tijdstip worden geregeld, dankzij internet. Niet iedereen heeft echter gemakkelijk toegang tot internet. Het al dan niet kunnen omgaan met, of beschikken over internet mag geen verschil maken voor de dienstverlening. Daarom moet de aandacht de komende jaren gericht blijven op een verbetering van de dienstverlening, zowel in elektronische als in klassieke vorm. In iedere kern moet een gemeentelijk loket komen waar men voor alle mogelijke gemeentelijke zaken terecht kan. Zo’n loket kan in een bestaande voorziening (winkel, school, multifunctioneel gebouw) worden ondergebracht, dichtbij, laagdrempelig en open op de juiste tijden.

Nieuwsberichten over Gemeentelijke herindeling

Herindeling boeit niet

12 juni 2014

De fusie van de vijf Krimpenerwaardgemeenten lijkt de bevolking tot nu toe maar matig te interesseren. Zowel in Krimpen aan de Lek als in Gouderak werden inloopbijeenkomsten over de aanstaande samenvoeging nauwelijks bezocht.

lees verder »

Senaat stemt 17 juni over de Krimpenerwaard

10 juni 2014

De Eerste Kamer geeft dinsdag 17 juni een klap op het wetsvoorstel om de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen te voegen tot één nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Plasterk antwoordt Eerste Kamer over herindeling Krimpenerwaard

6 juni 2014

Minister Ronald Plasterk heeft gereageerd op de vragen die de ChristenUnie, gesteund door de SP, in de Eerste Kamer had gesteld over de samenvoeging van de gemeenten in de Krimpenerwaard. In zijn antwoord zet hij nog eens kort de noodzaak van een herindeling uiteen.

lees verder »

‘Geen ontslagen in nieuwe gemeente’

28 mei 2014

De nieuwe gemeente Krimpenerwaard kan toe met minder medewerkers dan het aantal dat nu bij de vijf gemeenten in dienst is. Toch zal de fusie niet met ontslagen gepaard gaan. De kleinere formatie wordt bereikt via natuurlijk verloop en het niet vervullen van vacatures.

lees verder »

Nieuwe gemeente vindt geen lijken in de kast

21 mei 2014

De financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard is niet ongunstig. Uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte zijn bij geen van de vijf huidige gemeenten nieuwe feiten of omstandigheden gebleken die een risico kunnen vormen.

lees verder »

‘Geen commissies voor nieuwe gemeenteraad’

21 mei 2014

Een werkgroep van de Klankbordgroep Herindeling heeft een vergadermodel voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard gepresenteerd. Opvallend: de adviescommissies verdwijnen.

lees verder »

Eerste Kamer neemt de tijd voor herindeling Krimpenerwaard

6 mei 2014

De commissie Binnenlandse zaken van de Eerste Kamer geeft zichzelf tot 20 mei de tijd om vragen te formuleren over het wetsvoorstel voor de herindeling van de Krimpenerwaard. Daar moet minister Ronald Plasterk dan op reageren en pas daarna bepaalt de commissie wanneer het voorstel plenair wordt behandeld.

lees verder »

Kijkdoos stuit op verzet politiek

25 april 2014

Het voornemen om met een kijkdoos van 2 x 2 meter de inwoners van de K5-gemeenten meer te betrekken bij de naderende herindeling, is in de Klankbordgroep Herindeling Krimpenerwaard met gemengde gevoelens ontvangen. Dat schrijft het AD Gouda vandaag.

lees verder »

Tweede Kamer stemt in met K5

22 april 2014

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag met overgrote meerderheid vóór het wetsvoorstel voor een herindeling van de Krimpenerwaard gestemd. Alleen de Eerste Kamer kan nu nog een stokje steken voor een fusie per 1 januari 2015 van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

lees verder »

Kijkdoos moet herindeling minder abstract maken

18 april 2014

Met een echte ‘kijkdoos’ willen de K5-gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist hun inwoners meer betrekken bij de herindeling van de Krimpenerwaard en deze minder abstract maken. De kijkdoos van 2 x 2 meter komt te staan op dorpspleinen en in winkelgebieden.

lees verder »