24 juni 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie FEA

Vergadering van de raadsadviescommissie Financiën en economische aangelegenheden.

Op de agenda o.a.:
■ Raadsvoorstel beschikbaar stellen van €11.300,- voor een extra inspanning in het kader van de bestrijding van kinderarmoede en schuldenproblematiek
■ Raadsvoorstel vaststellen van de jaarstukken 2013 en bestemmen van het rekeningsaldo
■ Raadsvoorstel actualisatie voorziening baggerwerken
■ Raadsvoorstel ontbinding overeenkomst tot geldlening Stichting Het Dorpsleven
■ Raadsvoorstel krediet huisvesting i.v.m. herindeling
■ Raadsvoorstel verplichtingen Wet markt en overheid
■ Voorjaarsnota 2014

Agenda en stukken