3 april 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de raadsadviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Op de agenda o.a.:
■ Presentatie door het hoogheemraadschap over asfalteringswerkzaamheden dijken en evaluatie werking verkeersdrempels
■ Presentatie door Spring Architecten over stedenbouwkundige randvoorwaarden locatie Geerestein
■ Mogelijkheden planschade en/of nadeelcompensatie veerverbinding Gouderak-Moordrecht
■ Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan “compensatiewoning ZWR 3, Kerkweg 133, herziening 2014”

Agenda en stukken