11 december 2013, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Herindeling

Om de gemeenteraden van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zo optimaal mogelijk te betrekken bij het proces tot herindeling is in het Plan van aanpak gemeentelijke herindeling opgenomen dat er een Klankbordgroep Herindeling wordt ingesteld.

Het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de fractievoorzittters (en plaatsvervangers) in de ‘Klankbordgroep herindeling Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist’ zal naar verwachting in de maand december van dit jaar in alle raden besproken worden.

Vooruitlopend op deze besluitvorming vindt nu een eerste bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Herindeling (i.o.).

Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Benoemen voorzitter klankbordgroep
4. Toelichting op en bespreking van het Plan van aanpak
5. De rol van de raden en van de klankbordgroep
6. Toelichting op en bespreking van de komende kredietaanvraag
7. Vaststelling Reglement van Orde
8. Sluiting