28 oktober 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gecombineerde commissievergadering FEA, VROM, ABZ en W&O

Openbare integrale commissievergadering (FEA, VROM, ABZ en W&O) van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda:

■ Voorstel tot vaststelling regionale Bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
■ Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan compensatiewoningen ZWR 12 nabij Kerkweg 143
■ Voorstel tot vaststelling van Kadernota Participatiewet 2015-2018
■ Voorstel actualisatie Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014-2017
■ Voorstel tot vaststelling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015
■ Voorstel Najaarsnota 2014
■ Voorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening Stichting het Dorpsleven

Agenda en stukken