19 december 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda o.a.:

Hamerstukken:
■ Raadsvoorstel periodiek onderhoud/aanpassingen Algemene Plaatselijke Verordening
■ Raadsvoorstel tot het benoemen van fractievoorzitters (en plaatsvervangers) in de ‘Klankbordgroep herindeling Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist’
■ Raadsvoorstel vaststellen lokale paragraaf gezondheidsbeleid

Bespreekpunten:
■ Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. herindeling Krimpenerwaard (incl. plan van aanpak)
■ Notitie kerntakendiscussie (op verzoek cie ABZ)
■ Raadsvoorstel om in te stemmen met continuering beheer beleggingsportefeuille door ABN/AMRO
■ Welzijnsnota 2014, Subsidies (op verzoek cie W&O n.a.v. aangehouden motie CDA begrotingsraad)
■ Najaarsnota 2013 inclusief comptabele wijzigingen
■ Raadsvoorstel in te stemmen met onttrekken liquide middelen aan depositorekening

Agenda en stukken