24 april 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.Op de voorlopige agenda:

Hamerstukken:
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) en Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
• Benoeming leden Algemeen bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.
• Bestemmingsplan “compensatiewoning ZWR 3, Kerkweg 133, herziening 2014”
• Beschikbaarstellen van een krediet rioleringswerken ZWR woningen
• Voorzien van huisvesting ten behoeve van de ondersteuning in de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimten
• Vaststelling van beschikbaarstelling krediet voor de ICT migratiekosten i.v.m. herindeling

Bespreekstukken:
• Aanpassing voorwaarden Leadersubsidie gezondheidscentrum Gouderak
• Stedenbouwkundige randvoorwaarden locatie Geerestein (cie VROM)
• Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Primair

Agenda en stukken