14 juli 2014, om 21:30, Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak | Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak

Inloopavond peilbesluit Middelblok

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt een inloopavond over het peilbesluit voor de polder Middelblok.

Medewerkers van het hoogheemraadschap geven dan informatie over het peilbesluit.

Het hoogheemraadschap wil het waterpeil in het peilgebied Middelblok de komende vijf jaar vastzetten (2015-2021). Het waterpeil blijft dan zoals het nu is: flexibel tussen -2,53 m NAP en -2,48 m NAP. In 2021 bekijkt het schap opnieuw of de peilbesluiten in de Krimpenerwaard geactualiseerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en de toestand van het watersysteem. Door het waterpeil in Middelblok vast te zetten moet zoveel mogelijk droogteschade aan houten paalfunderingen, zettingen bij op staal gefundeerde woningen en infrastructuur worden voorkomen.

Wat is een peilbesluit?
Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap is op grond van de Waterwet en Waterverordening Zuid- Holland verplicht voor zijn gehele beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel rapport met enkele kaarten.
Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende peilgebied over de oppervlaktewaterpeilen. Het hoogheemraadschap handhaaft alle peilen op basis van het peilbesluit.

(Bron: Vrolek)