19 augustus 2014, om 21:30, Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak | Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak

Inloopavond peilbesluit polder Middelblok

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdt dinsdag 19 augustus een tweede inloopavond over het peilbesluit voor de polder Middelblok in Het Dorpshuis in Gouderak. Hier kunt u vragen stellen aan medewerkers van het hoogheemraadschap.

Het hoogheemraadschap wil het waterpeil in het peilgebied Middelblok de komende vijf jaar vastzetten (2015-2021). Het waterpeil blijft dan zoals het nu is: flexibel tussen -2,53m NAP en -2,48m NAP. In 2021 wordt opnieuw bekeken of het peilbesluit voor dit gebied geactualiseerd moet worden. Dit is afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en de toestand van het watersysteem.

Wat is een peilbesluit?
Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het hoogheemraadschap is op grond van de waterwet en de waterverordening Zuid-Holland verplicht voor zijn gehele beheersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel rapport met enkele kaarten.
Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende peilgebied over de oppervlaktewaterpeilen. Het hoogheemraadschap handhaaft alle peilen op basis van het peilbesluit.

Hoe kunt u het ontwerp peil-besluit inzien?
Het ontwerp-peilbesluit ligt ter inzage van 4 juli t/m 27 augustus 2014. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze op het ontwerp-peilbesluit kenbaar maken.
U kunt de stukken gedurende deze periode inzien op de volgende adressen:
● op de website Officiële bekendmakingen;
● het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam;
● het gemeentehuis Ouderkerk, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel.