2 oktober 2013

Provincie keurt Ouderkerks krediet voor BON af

Het besluit van de gemeenteraad van Ouderkerk van 7 februari van dit jaar, om 25.000 euro beschikbaar te stellen om een ambtelijke fusie van drie gemeenten voor te bereiden, is door de provincie Zuid-Holland afgekeurd.

Dat hebben GS onlangs aan de Ouderkerkse raad laten weten.
Met het krediet wilde Ouderkerk de weg bereiden voor een fusie van de ambtelijke apparaten van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek, de BON-gemeenten. De PvdA stemde als enige partij tegen het voorstel omdat wij de BON een heilloze weg vonden in het licht van de, ook toen al voorspelbare gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard.

Ook de gemeenten Schoonhoven en Vlist lieten weten tegen het krediet te zijn. Zij hadden recht van spreken omdat zij met de BON-gemeenten in de procedure voor een gemeentelijke herindeling zitten. In een dergelijke situatie moeten alle betrokken gemeenten instemmen met kredieten van individuele gemeenten.

GS verwijzen hier ook naar in hun brief aan de gemeenteraad van Ouderkerk. Daarnaast wijzen zij op een brief van BZK-minister Ronald Plasterk waarin hij stelde dat de BON geen duurzame oplossing is voor de problematiek van de Krimpenerwaard.
Op grond daarvan komen GS tot de conclusie dat het voorbereidingskrediet niet in het belang is van de nieuw te vormen gemeenten, en daarom keuren zij het af.

Overigens is nog volstrekt onduidelijk wat de voorbereiding op de BON, die nooit van de grond kwam, de gemeente Ouderkerk heeft gekost. De PvdA vraagt al een jaar om een overzicht van de gemaakte kosten maar kreeg steeds van het college nul op het rekest. Fractievoorzitter Aris Maat spande onlangs een Wob-procedure aan (Wet openbaarheid van bestuur) om deze gegevens boven tafel te krijgen. Volgens de Wob moet de gemeente de gevraagde informatie vóór 21 oktober verstrekken.

Brief GS over het onthouden van goedkeuring aan het raadsbesluit, 26 september 2013