10 februari 2014

VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie

Hoewel de gemeenteraad van Ouderkerk al in 2005 heeft uitgesproken dat de grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark in Ouderkerk aan den IJssel groen moet blijven, vindt het college van VVD en ChristenUnie nu toch dat een kerkgebouw op deze locatie ‘tot de mogelijkheden behoort’.

Het college gaat nu volgens zijn eigen nieuwsbericht ‘kaderstellend stedenbouwkundige randvoorwaarden’ opstellen waarmee ‘objectief’ moet worden vastgesteld wat dit gebied aankan.

Het zijn veel woorden waarmee feitelijk niets anders wordt gezegd dan: ‘We hebben geen boodschap aan de uitspraak van de gemeenteraad, bebouwing van de groenstrook moet gewoon kunnen.’ In één adem stelt het college dat het belangrijk is dat er voor de samenkomsten van de Hersteld Hervormde Gemeente een ruimte moet komen, lees: een nieuw kerkgebouw.
Het is nu aan de gemeenteraad om al dan niet akkoord te gaan met het vaststellen van deze ‘stedenbouwkundige visie’ die de basis moet vormen voor het ontwikkelen van een ‘beeldkwaliteitsplan dat bij voorkeur in samenspraak met de architect van de kerk wordt ontwikkeld.’

De PvdA vindt met de bewoners dat de groenstrook groen moet blijven, zoals is beloofd aan de omwonenden. Niet voor niets oordeelde de Haagse bestuursrechter in juni 2008 dat de gemeente terecht een vergunning had geweigerd voor de bouw van een kerk op de groenstrook. De rechter vond dat de gemeente goed had gemotiveerd dat groot belang wordt gehecht aan het behoud van de groene strook en dat een kerkgebouw op die plaats niet past in de toekomstvisie. De rechter verwees naar een uitspraak van de gemeenteraad van 30 juni 2005, toen VVD, PvdA en CDA in een motie stelden dat er geen andere dan ‘groene’ ontwikkelingen op die plaats mogen plaatsvinden. Deze uitspraak werd in april 2009, na een hoger beroep dat het bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente had ingesteld, bevestigd door de Raad van State, het hoogste rechtscollege. De argumenten voor het behoud van de groenstrook die toen golden, gelden nog altijd, vindt de PvdA.
Aan een nieuwe stedenbouwkundige visie is geen behoefte. De gemeenteraad heeft immers nog geen anderhalf jaar geleden, in oktober 2012, al zo’n visie vastgesteld, de Structuurvisie Ouderkerk 2030. Daarin heeft de raad het groene karakter van de locatie bevestigd.

Voor de PvdA is het onvoorstelbaar dat de gemeenteraad nu op zijn schreden terugkeert. Dat zou onfatsoenlijk zo niet schofferend zijn ten opzichte van de omwonenden aan wie een dure belofte is gedaan, het zou ook getuigen van onbehoorlijk bestuur en een inconsequent beleid – en daarmee afbreuk doen aan het beeld van de gemeente als een betrouwbare overheid.

Mocht de gemeenteraad toch instemmen met het laten opstellen van een nieuwe stedenbouwkundige visie, dan kan volgens het college de HHG een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van een nieuwe kerk. Die aanvraag zal op de gebruikelijke wijze door het college worden beoordeeld en worden doorgeleid via de commissie(s) naar de gemeenteraad. Tegen een ontwerpbeschikking met conceptverklaring van geen bedenkingen kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Een verleende omgevingsvergunning staat open voor beroep en hoger beroep. De mogelijkheden tot het indienen van eventuele zienswijzen en beroep worden gepubliceerd in Het Kontakt.

Onderzoek naar bouw op groenstrook (AD Gouda, 11 februari 2014) 
Mogelijk toch ruimte voor kerkgebouw Ouderkerk
(Het Kontakt, 11 februari 2014)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)