21 februari 2014

College zet druk achter plan nieuwe kerk aan Abelenlaan

Met het presenteren van een ‘stedenbouwkundige visie’ op de groenstrook aan de Abelenlaan zet het VVD/ChristenUnie-college druk op de gemeenteraad om de weg vrij te maken voor de bouw van een nieuwe kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente.

Bedrijven in het Zijdepark mogen de kerk geen overlast bezorgen...

Bedrijven in het Zijdepark mogen de kerk geen overlast bezorgen…

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de visie zoals die is opgesteld door het Rotterdamse bureau Spring architecten. Daarin wordt voorgesteld een geleed kerkgebouw neer te zetten met een maximale hoogte van 12 meter, waarbij wordt aangetekend dat één deel van het gebouw 14 meter hoog mag worden. Ook staat in de visie dat moet worden uitgezocht hoeveel geluid, stof of andere overlast de bedrijven in het Zijdepark straks nog mogen produceren als er een kerkgebouw staat. Het plan voorziet verder in ten minste 160 parkeerplaatsen voor de 700 tot 900 kerkgangers.

De gemeenteraad heeft al twee keer uitgesproken dat hier niet mag worden gebouwd.

De gemeenteraad heeft al twee keer uitgesproken dat hier niet mag worden gebouwd.

In de visie, die donderdag 27 februari wordt besproken in de commissie VROM, staat verder dat het gemeentelijk beleid is dat er een ‘substantiële maat’ moet zitten tussen het bedrijvengebied en het woongebied, zodat er sprake is van een buffer tussen het werken en wonen.
Dat is niet juist. De gemeenteraad heeft in 2005 bij (een door de VVD ingediende) motie bepaald dat er alleen groene ontwikkelingen mogen plaatsvinden op deze kavel en dat voor dit gebied ‘de hoogste graad van planologische bescherming’ moet gelden. Dat beleid is in oktober 2012 met het vaststellen van de Structuurvisie 2030 door de raad bevestigd.
Ook in het bestemmingsplan heeft de hele kavel een groene bestemming.

De omwonenden zijn fel gekant tegen de bebouwing van de groenstrook. De PvdA ziet geen reden terug te komen op een besluit dat nog geen anderhalf jaar is genomen en houdt ook vast aan het groene karakter van het gebied. De gemeenteraad heeft de omwonenden met het aannemen van de motie en het vaststellen van de Structuurvisie zekerheid geboden over hun uitzicht en woongenot. Als de gemeenteraad met zijn eigen besluiten gaat sjoemelen was slechts sprake van schijnzekerheid – en dat is funest voor het vertrouwen in het lokaal bestuur.

Zoals het is (boven) en zoals het college wil dat het wordt (onder).

Zoals het is (boven) en zoals het college wil dat het wordt (onder).

Stedenbouwkundige visie Abelenlaan, januari 2014

Eerdere berichten over dit onderwerp:
VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie (10 februari 2014)
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)