8 mei 2013

Kritisch oordeel over voorschoolse educatie

De onderwijsinspectie oordeelt zeer kritisch over de manier waarop de gemeente Ouderkerk invulling geeft aan haar beleid ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). ‘Ouderkerk heeft maar zeer summier beleid geformuleerd en daarmee voldoet de gemeente nauwelijks aan de bedoelingen van de wetgever.’

In de gemeente bezocht de inspectie alleen de Gouderakse peuterspeelzaal De Rakkertjes en de beide Gouderakse basisscholen De Kranepoort en De Bron. De inspectie stelt dat de drie instellingen weliswaar in één fraai en nieuw gebouw zijn gehuisvest, ‘maar de afstemming tussen de drie ten aanzien van VVE laat te wensen over.’
Een belangrijk punt van aandacht is ‘het pedagogisch en didactisch handelen’ van de leidsters en de leerkrachten.
Een ander kritiekpunt is het feit dat de gemeente de doelgroepkinderen niet in beeld heeft. Met de schoolbesturen zijn geen afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten en ook is er geen beleid om ouders te stimuleren thuis VVE-activiteiten met hun kind te doen. Daarnaast geeft de gemeente weliswaar aan dat er op veel onderdelen beleid is geformuleerd, maar dat is niet vastgelegd in documenten.

Het inspectierapport staat 21 mei op de agenda van de commissie Welzijn & Onderwijs van de gemeenteraad.

Wat is VVE?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterschool of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen zelf welke kinderen in aanmerking komen (meestal met behulp van de gewichtenregeling). Deze kinderen worden doelgroepkinderen genoemd.
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Voor vroegschoolse educatie zijn de basisscholen verantwoordelijk.