Door Aris Maat op 6 augustus 2014

Over Ouderkerk en integriteit

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli jl. zou de PvdA de integriteit van de raadsvoorzitter ter discussie hebben gesteld. Wij zijn ervan beschuldigd infame en niet bewezen beschuldigingen te hebben geuit aan het adres van de burgemeester.

Het klopt dat de PvdA-fractie zeer veel moeite heeft met de handelwijze van het gemeentebestuur met betrekking tot het dossier van de bebouwing van de groenstrook Abelenlaan. Wij vinden deze handelwijze schadelijk voor de geloofwaardigheid en integriteit van het Ouderkerks gemeentebestuur. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren meerdere afwegingen gemaakt en besluiten genomen, veelal na inspraak van de inwoners van Ouderkerk, die strijdig zijn met de lopende procedure. Het gemeentebestuur van Ouderkerk heeft zich daarmee ongeloofwaardig en onbetrouwbaar getoond.

Wij hebben bij herhaling aangegeven dat dit politiek zeer gevoelige dossier thuishoort bij de vakwethouder ruimtelijk ordening. Inwoners moeten hun bestuurders kunnen aanspreken én afrekenen op hun handelen. Dit kunnen zij niet als het de benoemde burgemeester betreft en dat is principieel onjuist. De voorzitter van de gemeenteraad had in een dossier dat slechts kan rekenen op de steun van de kleinst mogelijke meerderheid van die gemeenteraad, boven de partijen moeten blijven staan en zich niet in de positie van partij mogen brengen.

Op basis van het voor de groenstrook geldende bestemmingsplan, alsmede de afwegingen die door het gemeentebestuur van Ouderkerk in november 2011 zijn gedaan in het kader van een artikel 15-procedure en de vaststelling van de Structuurvisie 2030 in 2012, heeft de Ouderkerkse raad zich de afgelopen jaren bij meerderheid of zelfs unaniem uitgesproken over deze groenstrook. Deze besluiten maken de nu voorgenomen bebouwing van deze kavel naar onze overtuiging onmogelijk.

Daarnaast is er geen enkele aantoonbare planologische noodzaak die dit nu opeens wel rechtvaardigt. Sinds de scheuring van de beide kerkgenootschappen in Ouderkerk aan den IJssel in 2004 (de aanleiding voor de discussie over de groenstrook) is er, in planologische zin, niets veranderd. Sterker, de raad in zijn huidige samenstelling heeft de gewenste ‘groene’ status van deze kavel sinds 2010 meermaals bevestigd. In dit licht gezien is de huidige handelwijze van het gemeentebestuur van Ouderkerk niet alleen strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar toont zij ook aan dat eerder gedane handelingen van het gemeentebestuur zijn gemaakt op basis van onjuiste of onware onderbouwingen. De PvdA zal de hiervoor verantwoordelijke bestuurders onveranderd ter verantwoording blijven roepen – in dit specifieke geval dus ook de voorzitter van de raad als portefeuillehouder van dit dossier.

Dat de overige raadsfracties het handelen van de PvdA zien als een aanval op de integriteit van de voorzitter van de raad en dit in het openbaar ter discussie wilden stellen, betreuren wij. Wij zijn het niet eens met deze interpretatie. Wat wij ter discussie stelden en stellen is de integriteit van het gemeentebestuur als geheel. Het begrip integriteit heeft betrekking op het zuiver handelen en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling door het openbaar bestuur. Bestuurlijke integriteit heeft daarmee alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Bestuurlijke integriteit kan het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken.

De PvdA is van mening dat iedere overheid, ook de lokale, integer moet handelen. De gemeenteraad van Ouderkerk heeft op 10 oktober 2013 de Gedragscode voor politieke ambtsdragers vastgesteld. Het handelen van de PvdA past in deze code. Wij zullen dan ook nu de verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen en zullen ook in de toekomst andere partijen blijven oproepen hún verantwoordelijkheid in dit dossier te nemen.

arismaat3 125Aris Maat, fractievoorzitter
6 augustus 2014

Aris Maat blijft kritisch over handelen college (Het Kontakt, 12 augustus 2014)
PvdA-voorman Aris Maat betreurt gevolgen uitspraken (Dichtbij.nl, 7 augustus 2014)

Aris Maat

Aris Maat

Aris Maat, onze fractievoorzitter, houdt van sport en heeft een brede muzikale belangstelling. Zijn belangrijkste ambitie als raadslid? ‘Hard werken om de beloften aan de kiezer waar te maken.’ Aris is lid van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en voorzitter van de commissie Welzijn & Onderwijs.

Meer over Aris Maat