24 maart 2013

Provincie zet ontwikkeling natuur in Krimpenerwaard door

De provincie gaat door met het ontwikkelen van natuur. Gedeputeerde Staten hebben de ambitie om de internationale doelen in Zuid-Holland te halen. De focus ligt daarbij vooral op de veenweidegebieden Krimpenerwaard en Gouwe/Wiericke. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet in 2027 gerealiseerd zijn, zes jaar later dan eerst de bedoeling was.

Door deze verlenging van de termijn is er meer tijd om het benodigde geld bijeen te krijgen. Voor de Krimpenerwaard is een belangrijke rol weggelegd in verband met de opgave van de Kaderrichtlijn Water. Dat is een van de belangrijkste en meest omvattende milieurichtlijnen in het hedendaagse waterbeheer. De richtlijn vraagt onder meer om een (internationale) stroomgebiedbenadering, actieve betrokkenheid van belanghebbenden, het terugwinnen van kosten voor waterdiensten en stelt ecologische en chemische kwaliteitsdoelen voor alle Europese oppervlakte- en grondwateren centraal. Dit deel voor de Krimpenerwaard moet als het aan de provincie ligt al in 2021 zijn gerealiseerd.

De provincie benadrukt dat het realiseren van de natuurdoelstelling niet alleen een taak van de overheid is. Grondeigenaren, natuurbeheerders, gemeenten en waterschappen zullen hier ook aan moeten bijdragen. Zij krijgen een ‘zelfrealisatiedoelstelling’ van 30%. Daarbij gaat het niet alleen over geld, maar vooral over het nemen van verantwoordelijkheid door de gebiedspartners voor het zoeken naar nieuwe en meer kosteneffectieve oplossingen. De provincie wil meer ondernemerschap stimuleren, zowel bij de realisatie als bij het beheer van de natuur.

Tot 2027 komt in totaal 240 miljoen euro beschikbaar voor de natuurontwikkeling. Dat moet volgens de provincie voldoende zijn om de doelstelling te halen.

Dit staat in de notitie Uitgangspunten Realisatiestrategie EHS die 10 april wordt besproken in de commissie Groen & Water van Provinciale Staten.
Voor de behandeling van deze notitie in Provinciale Staten is ook een 5-minutenversie beschikbaar.

Gemeenten moeten bijspringen (Het Kontakt, 9 april 2013)
Gemeenten moeten dokken (AD/Rotterdam Oost, 27 maart 2013)
Nieuwe impuls ontwikkeling natuurgebied (AD/Groene Hart 26 maart 2013)