13 november 2013

PvdA-fracties vragen Kamer om snel besluit voor K5

De PvdA-fracties in de gemeenteraden van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist hebben in een brief aan de Tweede Kamer nog eens nadrukkelijk aangegeven voorstander te zijn van een snelle herindeling van de vijf gemeenten.

Hiermee willen de fracties een stevig tegengeluid laten horen als reactie op de lobby voor een K6-variant. De PvdA-fractievoorzitters Jan Dooms, Aris Maat, Siem Meij, Wim Schipper en Sandra van Winden zijn van mening dat snelheid voorop moet staan, gelet op het grote aantal taken dat op gemeenten afkomt en de bestuurlijke houdgreep waarin de gemeenten elkaar al jaren houden. Nu een nieuwe herindelingsdiscussie starten met een variant waarin het onwillige Krimpen aan den IJssel er aan de haren wordt bijgesleept gaat ten koste van de urgentie en de gewenste snelheid, vinden zij.

De tekst van de brief aan de Tweede Kamer:

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie
Binnenlandse Zaken,
t.a.v. de woordvoerders gemeentelijke herindelingen

Geachte Commissieleden,

Binnenkort bespreekt u het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist in de Krimpenerwaard. Als gezamenlijke PvdA-fracties stellen wij er prijs op u te laten weten dat wij nadrukkelijk achter dit wetsvoorstel staan en dus voorstander zijn van de zogenoemde ‘K5-variant’.

De PvdA-fracties in de Krimpenerwaard nemen afstand van de lobby voor een K6 (dus inclusief de gemeente Krimpen aan den IJssel). Voor onze overwegingen verwijzen wij kortheidshalve naar het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting die wij geheel kunnen onderschrijven.

De K6-lobby stelt dat er voor K5 geen draagvlak is. Dat is er evenmin voor K6. Sterker nog: twee van de vier K6-gemeenten zijn hier ronduit tegen, waaronder de grootste; Krimpen aan den IJssel wil zelfstandig blijven en die wens is ook door de minister van BZK gehonoreerd, gelet op het feit dat in die gemeente ‘gewoon’ op 19 maart gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Die twee gemeenten, Krimpen en Schoonhoven, vormen qua inwoneraantal 50 procent van het gebied. Voeg daarbij het feit dat ook bij de gemeenteraden van de vier gemeenten die zich nu uitspreken voor een K6-variant geen sprake is van unanimiteit (in sommige gevallen is met slechts een minimale meerderheid gekozen voor K6 in plaats van K5) en de conclusie is dat ook voor K6 een draagvlak ontbreekt.

Als PvdA-fracties in de Krimpenerwaard zijn wij van mening dat de vijf gemeenten snel, dus per 1 januari 2015, moeten fuseren – ook in het licht van de nieuwe taken die op gemeenten afkomen. Heropening van de herindelingsdiscussie met een zesde gemeente zal leiden tot grote vertraging en daarmee is het gebied niet gediend, zoals ook blijkt uit de adviezen van de commissies Leemhuis en Hendrikx en het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Met vriendelijke groet,
de PvdA-fractievoorzitters in de Krimpenerwaard,

Jan Dooms (Bergambacht)
Aris Maat (Ouderkerk)
Siem Meij (Schoonhoven)
Wim Schipper (Nederlek)
Sandra van Winden (Vlist)