6 juni 2014

Gemeenteraad slaat waarschuwing PvdA in de wind

De gemeenteraad van Ouderkerk heeft de waarschuwing van de PvdA in de wind geslagen. Onze motie, waarin we vroegen om een onderzoek naar juridische gevolgen van het raadsbesluit van 20 maart 2014 om in te stemmen met een stedenbouwkundige visie voor de groenstrook aan de Abelenlaan, kreeg geen steun van de andere partijen.

Volgens ons staat dat besluit op gespannen voet met eerdere besluiten van de raad en dat raakt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met het vaststellen van deze visie zette de raad op 20 maart de deur open voor het mogelijk maken van bebouwing van de groenstrook. Eerder heeft de raad besloten dat de strook groen moet blijven, ruim anderhalf jaar geleden nog met het vaststellen van de Structuurvisie 2030.

SGP-fractievoorzitter Jan Willem van der Ham ontkende glashard dat de gemeenteraad sinds 2005, toen de raad bij motie bepaalde dat er op de groenstrook alleen groene ontwikkelingen mogen plaatsvinden en dat voor dit gebied ‘de hoogste graad van planologische bescherming’ moet gelden, besluiten over deze locatie had genomen. Dat is pertinent onjuist. In december 2009 stelde de raad het bestemmingsplan IJsseldijk-West vast waarin de locatie nadrukkelijk als groen is bestempeld. In oktober 2012 bevestigde de raad dat met de vaststelling van de Structuurvisie. Het betoog van Van der Ham dat politieke besluiten door de politiek teruggedraaid kunnen worden, bestrijden wij niet. Maar dat gebeurt doorgaans door opeenvolgende colleges of gemeenteraden, wanneer ze na verkiezingen een andere samenstelling hebben gekregen. Maar Van der Ham ging voorbij aan het feit dat deze gemeenteraad en dit college nu iets willen toestaan wat ze anderhalf jaar geleden, in dezelfde samenstelling, nog uitsloten met de vaststelling van de Structuurvisie.

Wij denken dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het geding zijn en dat dit juridische gevolgen kan hebben. Een van de belangrijkste beginselen in de relatie tussen overheid (gemeente) en burger betreft het ‘vertrouwensbeginsel’. Dit houdt in dat je er in goed vertrouwen vanuit mag gaan dat wanneer de overheid een bepaald besluit neemt (de groenstrook wordt niet bebouwd), je daar ook recht op hebt.
Op 8 april 2009 oordeelde bijvoorbeeld de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, dat de gemeente destijds terecht heeft geweigerd bebouwing toe staan.

Aris Maat: 'Vol vertrouwen dat het K5 wordt.'

Aris Maat: ‘We hebben deraad gewaarschuwd’

PvdA-fractievoorzitter Aris Maat vroeg in zijn motie vóór 1 oktober 2014 een onderzoek te laten instellen naar de mogelijke juridische consequenties van het besluit van 20 maart voor alle betrokken partijen. Daarmee wilde hij duidelijkheid scheppen voor alle partijen en ook voorkomen dat de nieuwe gemeente Krimpenerwaard, waarin Ouderkerk per 1 januari 2015 opgaat, met een lastig dossier wordt opgezadeld. Het onderzoek zou bij voorkeur door externen moeten worden uitgevoerd. ‘Ik twijfel niet aan de kunde en kennis van de Ouderkerkse ambtenaren, maar we moeten niet de slager zijn eigen vlees laten keuren.’

Burgemeester John de Prieëlle liet duidelijk blijken hier niets voor te voelen, evenmin als de SGP en de ChristenUnie. De Prieëlle viel uit zijn rol als onpartijdig voorzitter van de raad toen hij zei zich ervoor te schamen dat Ouderkerk, na tien jaar discussie, als enige gemeente niet in staat is om voor de naar ruimte zoekende Hersteld Hervormde Gemeente een locatie te vinden. Maar dat was het punt van onze motie helemaal niet. Maat: ‘Wij vinden ook dat de HHG beter had verdiend, we hebben als PvdA ook altijd constructief meegedacht, maar het gaat nu om bebouwing van de groenstrook, niet om de kerk.’

De VVD steunde de motie evenmin, hoewel ook die partij moeite heeft met het raadsbesluit van 20 maart om de stedenbouwkundige visie vast te stellen. De VVD vond dat een democratisch genomen besluit niet kan worden teruggedraaid. Ook die partij ging daarmee voorbij aan de bedoeling van onze motie: die had niet de bedoeling om een besluit ongedaan te maken, maar om de mogelijke gevolgen daarvan in kaart brengen. Aris Maat voelde er niets voor om het advies van de VVD om de motie niet in stemming te brengen, op te volgen. ‘Ik doe dat wel, dan is in ieder geval vastgelegd dat op 5 juni 2014 de PvdA de raad van Ouderkerk heeft gewaarschuwd.’

De motie werd met 7 tegen 2 stemmen verworpen. SGP, ChristenUnie en VVD stemden tegen, het CDA was niet aanwezig.

Motie PvdA over groenstrook Abelenlaan, 5 juni 2014

Hersteld Hervormde Gemeente presenteert bouwplan kerk (Het Kontakt, 10 juni 2014) 
‘Standpunt is 180 graden gedraaid’
(Het Kontakt, 10 juni 2014) 
‘Plan kerk komt bij rechter’
(AD Gouda, 5 juni 2014)

Kaart van het bestemmingsplan IJsseldijk-West, met een groene bestemming voor de bewuste kavel.

Kaart van het bestemmingsplan IJsseldijk-West, met een groene bestemming voor de bewuste kavel.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Avond van de gebroken belofte’ (21 maart 2014)
College zet druk achter plan nieuwe kerk (21 februari 2014)
VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie (10 februari 2014)
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)