7 april 2014

ChristenUnie ontkent raadsbesluit over groenstrook Abelenlaan

In haar nieuwsbrief van april stelt de ChristenUnie dat de gemeenteraad van Ouderkerk nooit heeft uitgesproken dat de groenstrook aan de Abelenlaan groen moet blijven. Fractievoorzitter Elisabeth van Zijl kent blijkbaar het dossier onvoldoende, of ze probeert de geschiedenis te herschrijven en een nieuwe waarheid te fabriceren.

Volgens de ChristenUnie ‘zijn veel omwonenden de mening toegedaan dat de gemeenteraad heeft toegezegd dat hier nooit gebouwd mag worden. Dit is niet het geval. (…) Er is nooit een raadsbesluit geweest dat dat verwoordt: het voorstel was immers al gestrand nog voor er een besluit over kon worden genomen.’

Elisabeth van Zijl: bewuste poging de geschiedenis te vervalsen of onvoldoende dossierkennis?

Elisabeth van Zijl: bewuste poging de geschiedenis te vervalsen of onvoldoende dossierkennis?

Wij raden de ChristenUnie aan de notulen van de raadsvergadering van 30 juni 2005 nog eens goed te lezen. Daarin staat, op pagina 13: ‘Voor het voorstel stemmen de zes fractieleden van VVD, CDA en PvdA. Tegen het voorstel stemmen de vijf fractieleden van CU en SGP. Het voorstel is hiermee door de raad aangenomen.’
Daar zit geen woord Spaans bij. Met het voorstel wordt gedoeld op de motie waarin de raad uitspreekt dat er geen andere ontwikkelingen dan het aanleggen van een bomenweide op de locatie mogen plaatsvinden. Zelfs de Raad van State verwees in zijn uitspraak van 8 april 2009 naar de door de raad aangenomen motie.

Dat de ChristenUnie nu stelt dat het besluit nooit is genomen, vinden wij opmerkelijk en getuigen van weinig historisch besef. Laten we het er maar op houden dat ze niet bewust uit is op geschiedvervalsing, maar dat de partij de notulen gewoon niet goed heeft gelezen.