8 augustus 2013

Wolven in de waard?

De wolf is terug in Nederland. De verwachting is dat het niet blijft bij het ene exemplaar dat is aangetroffen bij Luttelgeest in de Noordoostpolder. Volgens deskundigen kan de wolf overal opduiken, ook in veenweidegebieden als de Krimpenerwaard.

De vraag is, of de gemeenten in de Krimpenerwaard zijn voorbereid op de komst van deze toppredator. Hoe moeten zij omgaan met de communicatie over de wolf met de eigen inwoners en recreanten, of met schadeclaims als er bijvoorbeeld een schaap is doodgebeten? Ook het feit dat de wolf (Canis lupus) een strikt beschermde diersoort is die valt onder de Europese Habitatrichtlijn heeft consequenties voor gemeenten. Wolven mogen niet worden verjaagd als zij zich ergens vestigen en dus zal de omgeving zich moeten aanpassen.

De kans dat je in de Krimpenerwaard, bijvoorbeeld hier langs de Tiendweg bij Gouderak, een wolf tegen het lijf loopt, is klein.

De kans dat je in de Krimpenerwaard, bijvoorbeeld hier langs de Tiendweg bij Gouderak, een wolf tegen het lijf loopt, is klein.

De kans dat een wolf zich vestigt in de Krimpenerwaard is niet groot, maar kan niet worden uitgesloten. Het zijn opportunisten die zich het liefst voeden met reeën en wilde zwijnen, maar even goed kunnen overleven op een dieet van hazen en muizen. Ook beperkt hun leefgebied zich niet tot de natuur; er zijn voorbeelden van territoriale wolven in stedelijke gebieden die leven van wat zij op een vuilnisbelt vinden. In principe kunnen ze overal leven, als er maar voldoende voedsel is en er mogelijkheden zijn om zich te verschuilen.

Desgevraagd laat het Zuid-Hollands Landschap weten de kans klein te achten dat zich in de Krimpenerwaard daadwerkelijk een wolf vestigt. Hoewel het aantal prooidieren groot genoeg is, is hier weinig rust en dekking te vinden. Maar dat een wolf als passant de Krimpenerwaard bezoekt, bijvoorbeeld onderweg naar de duinen in het kustgebied, is zeker mogelijk.

Alterra, een onderzoeksinstituut van Wageningen University, werkt in opdracht van het Rijk en de provincies aan een ‘Wolvenplan’ voor Nederland. Dat plan moet eind oktober klaar zijn en kan dan dienen als basis voor beleid en wetgeving ten aanzien van de wolf. Het Wolvenplan biedt mogelijk ook handvatten voor gemeenten.

Help, de wolf komt! (VNG Magazine 2 augustus 2013)

Meer informatie:
Wolven in Nederland
Wikipedia