Standpunten

Zoeken

Alcohol en drugs

Drugsoverlast en criminaliteit moeten hard bestreden worden. Niet door extra regels in te stellen, maar door te handhaven als regels worden overtreden. Gemeenten hebben een leidende rol om overlast en criminaliteit aan te pakken.

Lees verder

Bibliotheek

Voor de PvdA zijn goede bibliotheken in de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak een basisvoorziening.

Lees verder

Cultuur

Culturele activiteiten verdienen actieve ondersteuning van de gemeente.

Lees verder

Duurzaamheid en milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het nemen van duurzame, klimaat- en energiesparende maatregelen. Zij neemt het voortouw door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door toekomstige bouw en renovatie duurzaam en klimaatvriendelijk uit te voeren.

Lees verder

Economie

Voldoende economische bedrijvigheid is van belang voor de gemeente. Dat wil niet zeggen, dat alles wat kan ook moet kunnen. Bedrijven die door hun omvang of hun activiteiten niet passen in de omgeving, bijvoorbeeld omdat zij veel vrachtwagenverkeer genereren, mogen niet verder uitbreiden of worden verplaatst. Nieuwe bedrijven dienen milieu- en verkeersvriendelijk en kleinschalig te zijn.

Lees verder

Financiën

De PvdA wil de financiële huishouding van onze gemeente gezond houden. Dat zal niet meevallen met de bezuinigingen vanuit het Rijk.

Lees verder

Gemeentelijke herindeling

Wij zijn voorstander van één grote, sterke en democratische Krimpenerwaardgemeente.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen

Het verkiezingsnieuws van de PvdA Krimpenerwaard.

Lees verder

Jeugd en onderwijs

Integraal jeugdbeleid krijgt prioriteit. Voor de jeugd tot 12 jaar moeten er voldoende speelplekken komen, de bestaande speelplekken verdienen beter onderhoud. Grasveldjes worden evenals trottoirs dusdanig ingericht, bijvoorbeeld met bosjes en struikjes, dat het ‘spannende’ speelplekken worden.

Lees verder

Leefbaarheid

Het onderhoud van het openbaar groen, meer in het algemeen het aanzien van de openbare ruimte, blijft voortdurend om aandacht vragen. Dat kan en moet beter.

Lees verder

Natuur

Nieuwe natuur biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatie en – kleinschalig – toerisme. Het Veenweidepact biedt, naast het behoud van het waardevolle cultuurlandschap, kansen voor vernieuwing en innovatie, zoals zorgboerderijen, kleinschalige bedrijvigheid in voormalige boerderijen en logeren bij de boer.

Lees verder

Ouderen

Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met de ouderen. Concrete voorbeelden daarvan: voldoende verlichting, goed onderhouden straten en paden, voldoende mogelijkheden om uit te rusten, zo min mogelijk obstakels, gelijkvloerse voorzieningen en dergelijke. Ook het bezoek aan huis van ambtenaren hoort hierbij.

Lees verder

Ruimtelijke ordening en openbare werken

Ouderkerk moet aantrekkelijk zijn als woongemeente. Dat geldt voor de directe eigen omgeving, de straat en buurt, maar ook voor het polderlandschap.

Lees verder

Speelruimte

Voldoende en veilige speelruimte is al heel lang een speerpunt van de PvdA. Landelijk staat Ouderkerk bijna onderaan wat betreft het aantal vierkante meter speelruimte per kind. Dat moet beter.

Lees verder

Sport

Ouderkerk moet zijn eigen ‘topsportbeleid’ ontwikkelen. Topprestaties op sportief gebied moeten door de gemeente op hun waarde worden geschat en gewaardeerd.

Lees verder

Veiligheid

Mensen moeten zich in de openbare ruimte veilig kunnen voelen. Inrichting en onderhoud van de ruimte en verlichting verdienen permanent de aandacht van de gemeente.

Lees verder

Verenigingen en vrijwilligers

De PvdA draagt het verenigingsleven een warm hart toe. De gemeente moet activiteiten van verenigingen blijven steunen en stimuleren, evenals de inzet van vrijwilligers.

Lees verder

Verkeer en openbaar vervoer

Voor de PvdA heeft vergroten van de verkeersveiligheid prioriteit. Vooral de veiligheid voor (brom)fietsers op de dijk moet worden vergroot. Overleg hierover met de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap, moet een structurele vorm krijgen. Het terugdringen van het vrachtverkeer op de dijk blijft een topprioriteit.

Lees verder

Welzijn

De toegankelijkheid en instandhouding van voorzieningen zijn voorwaarden voor een volwaardig sociaal leven. Daarvoor is het nodig de voorzieningen voor kwetsbare groepen in stand te houden.

Lees verder

Zorg

Zorg moet dicht bij huis worden aangeboden, het liefst door de directe kring van familie, buren en maatschappelijke organisaties. De gemeente mag haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en moet bijspringen waar de eigen omgeving niet kan of wil helpen.

Lees verder