Economie

Voldoende economische bedrijvigheid is van belang voor de gemeente. Dat wil niet zeggen, dat alles wat kan ook moet kunnen. Bedrijven die door hun omvang of hun activiteiten niet passen in de omgeving, bijvoorbeeld omdat zij veel vrachtwagenverkeer genereren, mogen niet verder uitbreiden of worden verplaatst. Nieuwe bedrijven dienen milieu- en verkeersvriendelijk en kleinschalig te zijn.

Voor grootschalige bedrijventerreinen is in Ouderkerk geen ruimte meer. In Krimpenerwaardverband zijn al voldoende regionale bedrijventerreinen gepland en in ontwikkeling met een betere ontsluiting en met minder aantasting van natuur en milieu.

De PvdA zet in op de economische kansen, innovatie en werkgelegenheid die de natuurontwikkeling en het vrijkomen van boerderijen in de Krimpenerwaard met zich meebrengt. Ook zetten we in op het herstructureren van oude bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen worden in regionaal (Krimpenerwaard)verband ontwikkeld.

Om werk te scheppen willen wij de bedrijventerreinen die nu nog, eventueel na herschikking, beschikbaar zijn of komen, reserveren voor bedrijven die aan veel mensen werk bieden. Het economisch beleid van de gemeente moet gericht zijn op behoud van ‘eigen’ werkgelegenheid en mag niet leiden tot vestiging van industrie die niet past in de landelijke omgeving. Wij streven ernaar, de arbeidsplaatsen per oppervlakte eenheid toe te laten nemen. Dus geen grote opslagloodsen waar nauwelijks werk is. Categorie-indeling en het vergunningstelsel vormen samen met de bestemmingsplannen het gereedschap om ongewenste ontwikkelingen actief tegen te gaan.

De ontwikkeling van het havenfront in Ouderkerk aan den IJssel, als onderdeel van de revitalisering van het dorpscentrum, leidt tot meer aanloop van mensen met pleziervaartuigen. Dit opent mogelijkheden voor de huidige plaatselijke middenstand of voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten. Van de PvdA mogen deze ook op zondag plaatsvinden omdat deze dag bij uitstek een dag is om te recreëren.