Financiën

De PvdA wil de financiële huishouding van onze gemeente gezond houden. Dat zal niet meevallen met de bezuinigingen vanuit het Rijk.

Wij willen desondanks een degelijk financieel beleid voeren. Maar óók blijven investeren in de gemeente en de gemeenschap.

We willen er in ieder geval voor zorgen dat het beschikbare geld wordt gebruikt om de werkgelegenheid te stimuleren, de voorzieningen, woningen en omgeving van kernen en wijken te verbeteren en mensen die het nodig hebben inkomenszekerheid en zorg te garanderen. De lasten voor burgers wordt zo laag mogelijk gehouden en op een eerlijke manier verdeeld. De zwaarste lasten voor de sterkste schouders.

Wij willen daarom meer financiële slagkracht ontwikkelen door:

  • Nog meer extern geld binnen te halen. Europees, nationaal en provinciaal. Voortzetting van de samenwerking met partners zoals; corporaties, provincie, de rijksoverheid, Brussel en marktpartijen.
  • In samenwerking met andere gemeenten taken herverdelen, herschikken of zelfs afstoten.
  • Voortdurende toetsing van doelmatigheid, omvang en efficiency van organisatie en investeringen.
  • De begrotingsdiscipline sterk te verbeteren.

Financiële uitgangspunten:

  • Bij financiële tegenwind worden de bestaande voorzieningen ontzien. Eerst intern bezuinigen voordat van de burgers een bijdrage wordt gevraagd.
  • De woonlasten (belastingen en heffingen) worden zo laag mogelijk gehouden door een efficiënt en verantwoord beleid. De woonlasten worden afgestemd op de noodzakelijke voorzieningen.

Uitgangspunt blijft dat de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolrecht en OZB) niet worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten. De PvdA kiest daarom voor een trendmatige aanpassing van de woonlasten, waarbij de kostendekkendheid en inflatiecorrectie uitgangspunten zijn.

Op deze manier blijven belastingtarieven zo laag mogelijk. Dit betekent echter niet dat wij ons alleen blind staren op de hoogte van de belastingtarieven. De inwoners van Ouderkerk zijn namelijk méér dan alleen belastingbetalers. Het zijn mensen die verwachten dat hun kinderen onderwijs krijgen in fatsoenlijke gebouwen. Maar ook dat hun ouders van een menswaardige oude dag kunnen genieten. Ondernemers willen bovendien ook bereikbare bedrijventerreinen en personeel dat goed opgeleid is. Dat kost allemaal geld.

Als de veiligheid of de kwaliteit van publieke voorzieningen in het geding zijn, wil de PvdA niet per se voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dan kiezen wij ervoor om in Ouderkerk te investeren.