Gemeentelijke herindeling

Wij zijn voorstander van één grote, sterke en democratische Krimpenerwaardgemeente.

Een kleine gemeente als Ouderkerk kan de nieuwe taken die op gemeenten afkomen, op het gebied van werk, welzijn en zorg, niet zelfstandig uitvoeren. Samenwerking met behoud van zelfstandigheid vinden wij geen optie. De praktijk heeft geleerd dat de wil tot samenwerking in het gebied ontbreekt. Bovendien gaan samenwerkingsconstructies ten koste van de democratische controle. Daarom zijn wij voor de korte termijn voorstander van een fusie van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Deze variant is logisch gezien het verleden. In K5-verband hebben we al de zorg voor het onderwijs ondergebracht, en sociale zaken, het economisch beleid. De komende jaren neemt het aantal taken dat van het Rijk en de provincie aan gemeenten wordt overgedragen, verder toe. Zo’n nieuwe gemeente is niet alleen professioneler en aantrekkelijker voor ambtenaren en bestuurders, zij is ook veel democratischer dan het samenwerkingsverband in zijn huidige vorm. Want de inwoners van het gebied kiezen hun gemeenteraad. Zo hoort het. Als je grote bevoegdheden geeft aan een orgaan, dan hoort daar een goede democratische controle bij.

Zo’n fusie moet gepaard gaan met investeren in de kracht van de kernen die eigen dorpsraden krijgen. Wat op woonkernniveau kan worden geregeld, moet daar worden geregeld. Om het formeel te zeggen: centraal wat moet, decentraal wat kan. Wij willen de inwoners hun dorpen teruggeven.

De PvdA wil de zeggenschap over het eigen dorp leggen waar ze hoort, in het dorp zelf. Met dorpsraden, gevormd door mensen met hart voor hun dorp. Wij willen de inwoners van onze dorpen medeverantwoordelijk maken voor het bestuur. Dat verkleint de kloof tussen bestuur en burger en het zorgt bovendien voor een sterkere identiteit voor de verschillende kernen. Zodat we straks, wanneer de Krimpenerwaard één gemeente wordt, beschikken over krachtige, zelfbewuste dorpen met betrokken inwoners.

Dorpsraden die geen fopspeen zijn, geen wassen neus, maar daadwerkelijk bevoegdheden krijgen, en een budget. Die iets te zeggen hebben over het onderhoud van het openbaar groen, het organiseren van lokale activiteiten, de inrichting van een wijk of het realiseren van speelvoorzieningen en een sterk verenigingsleven en ander vrijwilligerswerk stimuleren. De gemeenteraad blijft op passende afstand en zal vooral gaan over dorpoverstijgende zaken. De dorpsraden mogen, nee: zij móeten de gemeenteraad adviseren. Gevraagd en ongevraagd. En de gemeenteraad wordt verplicht de dorpsraden in een tijdig stadium te raadplegen als het gaat om zaken die een dorp betreffen. Zo wordt het draagvlak voor beleid vergroot, evenals de betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij het openbaar bestuur.

Maar een nieuwe gemeente met een gemeentehuis dat straks ver weg staat, misschien wel op vijftien, twintig kilometer afstand, dat is toch ook niet alles? Nee, zeker niet. Gelukkig hoeven we niet zo vaak naar het gemeentehuis. En gelukkig kunnen heel veel zaken op afstand en op ieder gewenst tijdstip worden geregeld, dankzij internet. Niet iedereen heeft echter gemakkelijk toegang tot internet. Het al dan niet kunnen omgaan met, of beschikken over internet mag geen verschil maken voor de dienstverlening. Daarom moet de aandacht de komende jaren gericht blijven op een verbetering van de dienstverlening, zowel in elektronische als in klassieke vorm. In iedere kern moet een gemeentelijk loket komen waar men voor alle mogelijke gemeentelijke zaken terecht kan. Zo’n loket kan in een bestaande voorziening (winkel, school, multifunctioneel gebouw) worden ondergebracht, dichtbij, laagdrempelig en open op de juiste tijden.